Interessante literatuur

Voor degenen die er geen genoeg van kunnen krijgen:

We leren uiteindelijk door te voelen, denken en doen, maar op deze pagina heb ik hier een aantal boeken geselecteerd waarmee ik waardevolle ideeën heb opgedaan. Veel leesplezier toegewenst.

 

Doen wat werkt

Samenvatting

‘Doen wat werkt’ gaat over oplossingsgericht werken, een doelgerichte en respectvolle aanpak om veranderingen te bewerkstelligen. Het is een stimulerende manier om verandering in (werk)situaties succesvol tot stand te brengen.

Kernpunt daarbij is dat de methode zich richt op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen, het uitvinden van wat werkt om dichter bij die doelen te komen en ten slotte: het doen wat werkt. Er wordt niet gezocht naar wie of wat problemen heeft veroorzaakt. In plaats daarvan helpt de oplossingsgerichte aanpak om wat eerder heeft gewerkt, opnieuw te benutten.

Oplossingsgericht werken biedt perspectief, versterkt optimisme en leidt tot energie en zelfredzaamheid. De methode is praktisch en stimuleert betrokkenheid en samenwerking waardoor resultaten vaak duurzaam zijn. Oplossingsgericht werken kent drie belangrijke psychologische voordelen: de nadruk op het positieve biedt mensen perspectief, de aandacht voor wat er al is geeft mensen het vertrouwen dat succes bereikbaar is en het zetten van kleine stapjes geeft ze een gevoel van invloed en controle.

In ‘Doen wat werkt’ legt Coert Visser uit wat oplossingsgericht werken voor u als manager, coach, adviseur of docent kan betekenen. De praktische uitwerkingen en herkenbare voorbeelden helpen u om oplossingsgericht werken zelf toe te passen in uw organisatie of coachings- of adviespraktijk.

‘Doen wat werkt’ is de winnaar van de GIDS Prijs 2006. Het beste managementboek voor HR.

Gids voor het postarbotijdperk

Samenvatting

Deze gids biedt inzicht in de veranderende situatie in vraag en aanbod op de markt van arbodienstverlening. Tevens geven wij u in de voor u liggende gids de visie van de Falke & Verbaan Groep op de toekomst van ons sociale zekerheidsstelsel in relatie tot arbodienstverlening. In deze Gids voor het Nieuwe Arbotijdperk komen zowel theorie als praktijk aan bod. In het theoretische deel rondom  arbodienstverlening belichten wij het wettelijk kader, de ontwikkelingen op de arbomarkt in de afgelopen jaren en discussiepunten rondom de vormgeving van arbodienstverlening. In het tweede deel van deze gids gaan we in op de praktijk: hoe kunt u als organisatie uw arbodienstverlening vormgeven? Aan de hand van een concreet stappenplan komt u tot een keuze voor een type dienstverlening. Daarnaast bieden wij u tips voor het invullen van de benodigde randvoorwaarden om de nieuwe werkwijze ook tot een succes te maken.

Socratisch motiveren

Samenvatting

Auteur: Martin Appelo

Socratisch motiveren is een methode om ‘moeilijke gevallen’ in de hulpverlening in beweging te krijgen, de strijdbijl te begraven en stilstand of hopeloosheid te veranderen in acceptatie. Martin Appelo beschrijft in dit handboek hoe deze methode gebruikt kan worden. Hulpverleners, therapeuten en (bedrijfs)artsen kunnen Socratisch motiveren gebruiken bij cliënten met wie ze ‘vastzitten’. In het socratisch gesprek heeft de therapeut geen ander doel dan het verduidelijken van de motieven van de cliënt en de consequenties die belangrijke anderen daaraan verbinden. Hij houdt daarbij veel rekening met iemands persoonlijkheid, mening, tempo, mogelijkheden en omstandigheden. De methode past zich bij de cliënt en zijn omgeving aan, niet andersom. Socratisch motiveren is nooit gericht op inhoudelijke verandering maar brengt de cliënt toch vaak op een ander spoor. Na een introductie waarin de stappen van de methode en veel praktijkvoorbeelden aan de orde komen, volgt in Socratisch motiveren een beschrijving van de theorie en de uitgangspunten. Daarna geeft de auteur uitgebreide richtlijnen voor de stappen in het proces en een werkschema. Vervolgens beschrijft hij voorbeelden uit de praktijk en mogelijke complicaties. Socratisch motiveren bevat een dvd met een demonstratie van de methode bij drie verschillende persoonlijkheidstypen.

Motiveren is oorspronkelijk niet het opdringen van opvattingen, maar het ontdekken en onderbouwen van eigen opvattingen en het helpen van clienten daarbij. Bij socratisch motiveren gaat dat in vijf stappen. De methode lijkt op andere onderzoekmethoden in de psychotherapie en met name op de Rogeriaanse ofwel de interactionele, maar is directer en consequenter in de keuzes, onder andere over het wel/niet aangaan van therapie. Het kan heel zuiverend werken in de hulpverlening. De vijf stappen worden besproken met uitgangspunten en achtergronden. Er is een schema voor de werkwijze. Socratisch motiveren wordt vooral toegepast als hulpmiddel om problematische contacten een positieve wending te geven. Dat kan onder andere betekenen acceptatie van stilstand, verandering op betrekkingsniveau of ook op inhoudsniveau. Een en ander wordt geillustreerd door middel van een demonstratie op een bijgevoegde dvd. Deze methode is beschreven vanuit de ervaring in psychiatrie, eerste- en tweedelijns psychologische hulp, arbeidsgerelateerde hulp en specialistische en medische zorg. Ook van toepassing bij andersoortige hulpverlening. De auteur is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Kracht van oplossingen

Samenvatting

Het boek De kracht van oplossingen van Peter DeJong en Insoo Kim Berg kan met recht een klassieker worden genoemd. Sinds de verschijning van de Engelstalige versie in 1998 heeft het boek zijn weg al naar vele mensen gevonden. De oplossingsgerichte gesprekstherapie die erin wordt geïntroduceerd, laat een spannende en unieke benadering voor de gezondheidszorg zien. De benadering gaat ervan uit dat cliënten competent zijn, en helpt hen de veranderingen die zij wensen te visualiseren. Vertrekpunt is altijd datgene dat clienten doen en dat al blijkt te werken. De kracht van oplossingen introduceert deze nieuwe benadering en richt zich met name op de gesprekstechnieken die eraan ten grondslag liggen. Het praktisch opgezette boek biedt een stap voor stap beschrijving van hoe er, samen met de client, aan een oplossing kan worden gewerkt. Naast gespreksprotocollen en andere praktische hulpmiddelen, zijn er in dit boek uitgebreide beschijvingen opgenomen van werkelijk plaatsgevonden gesprekken die de oplossingsgerichte benadering illustreren. Het boek is vertaald door drs. Herman de Hoogh en drs. Femke O´Brien.

Een leerboek over gesprekstherapie als een vorm van oplossingsgerichte gespreksvoering. In tegenstelling tot de probleemoplossende methode, dat wil zeggen de een blijft meer passend bij de persoon van de client, de hulpvrager, de andere is meer gericht op het probleem an sich. Dit is een zeer goed leerboek, concreet en praktisch. De schrijvers zijn werkzaam in het ‘social work’ en de ‘family agency’ in de staat Michigan. De theorie in dit boek is gebaseerd op de client-centered methode, de systeem- en communicatietheorie en de veelzijdige praktijkkennis van het ‘social work’ (Amerikaans maatschappelijke werk). Daarom is het boek zeer geschikt voor een brede groep van hulpverleners op HBO/WO-niveau. Toch is de benaderingswijze niet zo nieuw als het lijkt. Wat goed is, is dat het boek vernieuwend aandoet. Voorzien van een uitgebreide literatuurlijst.