Privacy Statement

Algemeen

Respect voor privacy is voor G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts het uitgangspunt bij al zijn activiteiten. G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan hem wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts verwerkt.

Grondslag

G. de Jong zelfstandig bedrijfsarts verwerkt de persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Hij is daartoe ook wettelijk verplicht op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Arbeidsomstandighedenwet en op grond van contractuele verplichtingen met werkgevers en werknemers.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

G. de Jong zelfstandig bedrijfsarts verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens, waaronder:

NAW gegevens;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Geboortedatum;
Geslacht;
Verpleegadres van de verzuimende werknemer;
Werknemer ID.

Bijzondere persoonsgegevens, waaronder:
Gezondheidsgegevens;
Medische gegevens;
Burgerservicenummer.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan G. de Jong zelfstandig bedrijfsarts kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Delen van persoonsgegevens met derden

G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere artsen, het (laten) uitvoeren van een onderzoek, behandelingen of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts.

Daarnaast kan G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts uw persoonsgegevens doorgeven aan UWV en in alle overige gevallen waarin hij hiertoe kan worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

Beveiliging persoonsgegevens

G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Meldplicht datalekken

Indien G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts als Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt dan zal G. de Jong ingevolge artikel 34 AVG (Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens aan de betrokkene) en met inachtneming van hetgeen daarover is bepaald:

De Autoriteit Persoonsgegevens onverwijld in kennis stellen van een inbreuk op de beveiliging, bedoeld in artikel 32 AVG, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens;
de betrokkene onverwijld in kennis van de inbreuk indien deze inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens die wij verwerken op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst bewaren wij ten minste 15 jaar na beëindiging van uw dienstverband bij uw werkgever of na de beëindiging van de overeenkomst tussen uw werkgever en G. de Jong zelfstandig bedrijfsarts.

Bij het vaststellen van de bewaartermijn van de persoonsgegevens die wij verwerken, conformeert G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts zich aan de algemene richtlijnen voor het bewaren en verwijderen van medische gegevens van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Rechten betrokkenen

De betrokkene, zijn wettelijke vertegenwoordiger dan wel een door hem schriftelijk daartoe gemachtigde heeft recht op inzage en afschrift van de op zijn persoon betrekking hebbende gegevens. De betrokkene dient hiertoe een schriftelijk verzoek bij G. de Jong zelfstandig bedrijfsarts in te dienen.

De betrokkene kan verzoeken om verbetering of aanvulling van op hem betrekking hebbende gegevens, dan wel om verwijdering en vernietiging van op hem betrekking hebbende gegevens, die in strijd met het reglement zijn opgenomen, niet ter zake doende zijn of indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig. Hij dient daartoe een schriftelijk en gemotiveerd verzoek in bij G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke verplichten van een bedrijfsarts en wettelijke bewaartermijnen.

Aanpassing privacy statement

G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van G. de Jong, zelfstandig bedrijfsarts gepubliceerd.

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met G. de Jong via het contactformulier van deze website.